Velkajärjestelyn eteneminen käräjäoikeudessa

Velkajärjestelyhakemus

Velkajärjestelyhakemus jätetään aina velallisen kotipaikan käräjäoikeudelle käsiteltäväksi. Hakemus tehdään kirjallisesti ennalta määritellyllä velkajärjestelyhakemus ? lomakkeella, joita saa mm. käräjäoikeuksien kanslioista ja internetistä. Helppo ja nopea tapa hakea velkajärjestelyä on myös velkajarjestely.fi ? palvelu, joka auttaa hakemuksen laatimisessa ja toimittaa hakemuksen käräjäoikeuteen.

Velkojien kuuleminen

Ennen velkajärjestelyn myöntämistä tai hylkäämistä, varaa käräjäoikeus yleensä suurimmille velkojille mahdollisuuden esittää kirjallinen lausuma velkajärjestelyn esteistä tai/ja edellytyksistä.

Velkajärjestelyn aloituspäätös

Velkojien kuulemisen jälkeen käräjäoikeus joko hyväksyy hakemuksen tai hylkää sen. Mikäli päätös on hylkäävä, päättyy asian käsittely siihen. Jos taas oikes päättää aloittaa velkajärjestelyn, jatkuu käsittely ja alkaa hakijaa suojaava ns. rauhoitusaika. Tämän ajan puitteissa eivät velkojat pääsääntöisesti voi periä velkojaan. Samassa yhteydessä käräjäoikeus määrää asiaan yleensä selvittäjän. Selvittäjän palkkiosta vastaa velallinen itse maksimissan neljän kuukauden maksuvarallaan.

Maksuohjelmaehdotus

Käräjäoikeuden määräämän selvittäjän tehtävänä on laatia maksuohjelmaehdotus. Selvittäjän puuttuessa, voi velallinen itse laatia maksuohjelman talous- ja velkaneuvojan avustuksella. Ohjelman laatimista varten selvitetään velallisen tulot, menot ja varallisuus. Velkojen perusteet ja määrät kirjataan yleensä velkojien ilmoitusten perusteella. Kun maksuohjelmaehdotus on valmis, toimittaa selvittäjä maksuohjelmaehdotuksen velkojille lausumaa varten. Tämän jälkeen selvittäjä toimittaa maksuohjelmaehdotuksen käräjäoikeuden vahvistettavaksi.

Velkajärjestelyn maksuohjelman vahvistamispäätös

Käräjäoikeus tutkii maksuohjelman oikeellisuuden ainoastaan siltä osin kun kanssavelalliset, velallinen itse, velkojat tai mahdolliset takaajat ovat siihen puuttuneet. Jos ehdotus hyväksytään, vahvistaa käräjäoikeus sen. Mikäli ehdotusta ei hyväksytä, palautuu se selvittäjälle tai velalliselle uutta valmistelua varten. Tässäkin vaiheessa voidaan vielä hylätä velkajärjestely, mikäli tuomioistuimen tietoon on tässä vaiheesa tullut tietoon seikkoja jotka ovat esteenä yksityishenkilön velkajärjestelylle.