Verkkopalvelun velkajarjestely.fi käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

 1. Yleistä
  Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Talous- ja velkaneuvontakeskuksen (Myöhemmin "STVK") ylläpitämään velkajarjestely.fi verkkopalveluun. Käyttämällä velkajarjestely.fi:n palveluja, käyttäjä (jäljempänä asiakas) hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.
 2. Palvelun sisältö
  STVK pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. STVK kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. STVK:lla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. STVK ei vastaa palvelussa olevista virheellisistä, puutteellisista tai tulkinnanvaraisista tiedoista tai näiden asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
 3. Palvelun käytettävyys
  STVK tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. STVK ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. STVK ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. STVK:lla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. STVK rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.
 4. Oikeudet
  Palvelun kaikki oikeudet ovat STVK:lla. Asiakas ei saa mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten muiden erikseen annettujen palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.
 5. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua
  Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeuden käyttää palvelua. Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa.
 6. Henkilötiedot
  Asiakas sitoutuu antamaan STVK:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista STVK:lle. Jos asiakas ei ilmoita kaikkia tarpeellisia henkilö- tai muita tietoja, STVK:lla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta. STVK:lla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Asiakkaan tiedot tallennetaan STVK:n asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. STVK:lla on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.
 7. Tietoturva
  Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. STVK säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. STVK järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.
 8. Palvelusta perittävät hinnat
  STVK voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.
 9. Maksaminen
  Asiakas on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun STVK:n palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä, muussa tapauksessa STVK:lla on yksipuolisesti oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta.
 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen
  Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
 11. Sovellettava laki
  Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.