Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä on velkajärjestely?

 • Velkajärjestely on tuomioistuimessa tapahtuva menettely, jossa yksityishenkilön velkasuhteet sovitetaan hänen maksukykynsä mukaiseksi. Velkajärjestely tarkoittaa niitä toimenpiteitä ja keinoja, joilla velallisen velkasuhteita muutetaan tai voidaan muuttaa yksittäistapauksessa.

Mitä vaiheita velkajärjestelyssä on?

 • Ennen velkajärjestelyn hakemista, henkilön tulee ensin neuvotella velkojiensa kanssa vapaaehtoisesta järjestelystä. Jos velkojien kanssa ei päästä sopimukseen, seuraavaksi henkilö voi hakea velkajärjestelyä tuomioistuimesta. Velkajärjestelyn tuomioistuinmenettelyssä on kaksi vaihetta:
  1. Hakemisvaiheessa tuomioistuimelle toimitetaan velkajärjestelyhakemus sekä selvitys velallisen taloudellisesta asemasta ja muista seikoista. Selvityksen perusteella tuomioistuin tekee päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta.
  2. Jos velkajärjestely aloitetaan, tuomioistuin voi määrätä selvittäjän, jonka tehtävänä on laatia maksuohjelmaehdotus. Ehdotuksen voi laatia myös henkilö itse jo hakemusvaiheessa. Vaiheen lopuksi tuomioistuin vahvistaa maksuohjelman.

Mitä edellytyksiä velkajärjestelyyn pääsemisessä on?

 • Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että henkilö
  1. on maksukyvytön eli muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.
  2. maksukyvyttömyys on johtunut sosiaalisesta suoritusesteestä, eli esimerkiksi sairaudesta, työkyvyttömyydestä, työttömyydestä, muusta maksukyvyn heikkenemisestä, joka ei ole aiheutunut henkilön omasta syystä taikka
  3. jos velkajärjestelyyn on muita painavia perusteita ottaen huomioon henkilön velkojen määrän ja hänen maksukyvyn epäsuhta.

Milloin velkajärjestelyyn ei pääse?

 • Velkajärjestelyyn ei pääse, jos on olemassa jokin este. Esteitä ovat muun muassa rikoksen perusteella syntynyt maksuvelvollisuus, velkojia loukkaava menettely elinkeinotoiminnassa, velkajärjestelyn väärinkäyttö, väärien tietojen antaminen luottohakemuksessa, kevytmielinen velkaantuminen, aikaisempi velkajärjestely.

  → Esteestä huolimatta velkajärjestelyyn voi päästää, jos on olemassa joitain vastasyitä, nämä liittyvät kunkin tapauksen erityispiirteisiin

Kuinka pitkä maksuohjelma on?

 • Maksuohjelman kesto on yleensä viisi vuotta. Jos velallisen säilyttää omistusasunnon, ohjelman kesto voi olla jopa kymmenen vuotta. Eri laissa säädetyillä perusteilla maksuohjelma voi olla myös viittä vuotta lyhyempi.

Mitä velkoja velkajärjestely koskee?

 • Velkajärjestely koskee kaikkia velkoja, jotka ovat syntyneet ennen kuin tuomioistuin on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikä on maksuvara ja miten se lasketaan?

 • Maksuvara on se summa, jonka henkilön tulee käyttää kuukausittain velkojen maksamiseen. Maksuvara laskettaessa otetaan huomioon velallisen ja hänen samassa taloudessa asuvan perheensä tulot ja menot. Ohje sivu »

Mikä on nollamaksuohjelma?

 • Nollamaksuohjelma on maksuohjelma, jossa ei lainkaan vahvisteta maksuvelvollisuutta.

Mitä omistusasunnolle tapahtuu?

 • Asunto on mahdollista säilyttää. Esimerkiksi jos henkilöllä on ainoastaan asuntovakuusvelkaa eli velkaa, jonka vakuutena asunnon arvo kattaa, velallinen voi pitää asunnon velkajärjestelyssä, jos hän pystyy maksamaan vakuusvelan sen jälkeen, kun sitä on järjestelty sallituilla keinoilla.

Mitä jos saa lisätuloja velkajärjestelyn aikana tai tilanne muuttuu?

 • Lisätuloista syntyy lisäsuoritusvelvollisuus velkojille. Lisäksi jos maksuohjelman keston aikana tuloissa ja/tai menoissa tapahtuu olennaisia ja pitkäaikaisia muutoksia, voidaan maksuohjelmaan joko velallisen itsensä tai velkojien toimesta hakea muutosta.

Mitä jos laiminlyö maksuohjelman noudattamisen?

 • Jos laiminlyö maksuohjelman noudattamisen, esimerkiksi velkaantuu lisää, maksuohjelma voidaan määrätä raukeamaan. Velkajärjestelymenettelyn ja maksuohjelman keston aikana tapahtuviin laiminlyönteihin voi liittyä myös rikosoikeudellinen vastuu.

Mitä velkajärjestelyn jälkeen?

 • Jos maksuohjelman mukaiset suoritukset on maksettu ja ohjelma noudatettu, velkajärjestely päättyy ja velallinen vapautuu kokonaisuudessaan velkajärjestelyveloistaan.