Yksityishenkilön velkajärjestely

Tuomioistuimen vahvistama yksityishenkilön velkajärjestely on vaihtoehto ratkaista ylivelkaantuminen. Velkajärjestely alkaa aina velallisen taloudellisen tilanteen selvittämisellä (velkojen määrä, tulot, varat, ja maksukyky). Selvitystilanteen jälkeen neuvotellaan yleensä velkojien kanssa siitä, onko tilannetta mahdollista ratkaista sopimalla. Ellei tämä onnistu, toimitetaan velkajärjestelyhakemus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos tuomioistuin katsoo, että velkajärjestelylle on edellytykset, vahvistaa se maksuohjelman, jonka päättyessä velallinen on vapautunut kaikista veloistaan.


Velkajärjestelyn esteet

Velkajärjestelyhakemus voidaan hyväksyä tuomioistuimessa vaikka velkajärjestelylle olisikin laissa määritelty este. Tällaisia esteitä ovat:

  • Velallinen on harkitusti velkaantunut velkajärjestelyä silmällä pitäen tai ilmeisen kevytmielisesti.
  • Velallinen on tahallaan antanut velkojalle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta tilanteestaan.
  • Velallinen on velkojia vahingoittavalla tavalla järjestellyt taloudellista tilannettaan.
  • Velallinen on ulosottomenettelyssä pakoillut, salannut tulojaan tai varojaan tai antanut niistä vääriä tietoja.
  • Velka on syntynyt elinkeinotoiminnassa jossa on menetelty sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyöty olennaisesti lakisääteisiä velvollisuuksia.
  • Maksuvelvollisuus on määrätty rikoksen perusteella eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määärä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen.
  • On perusteltua olettaa, että velallinen ei noudattaisi velkajärjestelyn maksuohjelmaa.
  • Velalliselle on aiemmin myönnetty velkajärjestely.

Ylläolevat esteet eivät kuitenkaan ole este velkajärjestelyn myöntämiselle, mikäli tähän on painavat syyt ottaen huomioon velkaantumisesta kulunut aika, toimet velkojen maksamiseksi ja muut velallisen olosuhteen. Myös velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta otetaan huomioon velkajärjestelyn myöntämistä harkittaessa.

Lue lisää velkajärjestelyn etenemisestä käräjäoikeudessa täältä